Bagstopperne

Vis menu

"BAGSTOPPERNE"  

R.I.K-Fodbolds uundværlige støtteafdeling.

Støt ungdomsfodbolden i R.I.K

R.I.K- Fodbolds støtteafdeling "BAGSTOPPERNE", har igennem mange år været en uvurderlig hjælp for fodboldafdelingen i kraft af sin økonomiske støtte til bl.a. ungdomsrejser, klubhus, minibaner m.m.

Støtteafdelingen har i dag over 100 medlemmer, og ser det som sin vigtigste opgave, at yde støtte til fortrinsvis ungdomsarbejdet i R.I.K,-Fodbold ligesom man igennem årene har været i stand til at oparbejde en solid kassebeholdning til gavn for andre fodboldrelaterede aktiviteter.

 VI KUNNE DOG GODT BRUGE ENDNU FLERE MEDLEMMER.......

Medlemskabet er kun Kr. 100,- om året.

Kunne du tænke dig at blive medlem? Klik HER

Har du har spørgsmål/kommentarer vedrørende "BAGSTOPPERNE",, kan du kontakte:

Formand Søren Kofoed,  på telefon 📱  27 57 37 88 mail  eller sok@dbs.dk

Kasserer Trine Boeskov på telefon 📱 29 78 98 20  eller boskovtine@gmail.com

 

Vedtægter for "Bagstopperne"

§ 1-Navn og hjemsted

Foreningen "Bagstopperne" er stiftet den 22. marts 1972. Foreningen har hjemsted i Rønne, Bornholms Regionskommune.

§ 2-Formål

Foreningens formål er at give økonomisk støtte til RIK-fodbolds ungdomsafdeling.

§ 3-Medlemskab

Enhver kan blive medlem, blot skal der betales kontingent.

§ 4-Indmeldelse

Indmeldelse kan ske til et medlem af bestyrelsen

§ 5-Udmeldelse

Udmeldelse kan ske skriftligt til foreningens kasserer.

§ 6-Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Indbetalingsterminer og opkrævningsform fastsættes af bestyrelsen

§ 7- Udelukkelse og eksklusion

Bestyrelsen kan udelukke eller ekskludere et medlem, såfremt vedkommende handler til skade for foreningen.

§ 8-Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen er til enhver tid foreningens øverste myndighed. Ordinær generalforsamling afholdes inden udgangen af marts. Indkaldelse skal finde sted med mindst 3 ugers varsel.

Indkaldelsen skal ske gennem RIK`s eller Bagstoppernes hjemmesider.

Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være sendt til bestyrelsens formand senest 7 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Alle medlemmer med mindst 6 måneders medlemskab har adgang til generalforsamlingen. En rettidig indvarslet generalforsamling er beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal.

§ 9-Dagsorden

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.
 3. Forelæggelse af årets regnskab til godkendelse,
 4. Valg af formand (ulige år)
 5. Valg af næstformand (lige år)
 6. Valg af kasserer (lige år) Valg af sekretær (ulige år)
 7. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer (2 lige- og 2 ulige år)
 8. Valg af revisor (ulige år) Valg af revisorsuppleant (lige år)
 9. Udvalg
 10. Indkomne forslag
 11. Evt.

§ 10 - Generalforsamlingens ledelse

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der vælges på generalforsamlingen.

Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt flertal. Dog kræver vedtægtsændringer eller opløsning af foreningen, at mindst 3/4 af de fremmødte stemmer for forslaget.

Afstemningen skal foretages skriftligt, hvis mindst 5 medlemmer forlanger det, der udarbejdes et referat.

Referatet skal offentliggøres på RIK`s hjemmeside senest 2 uger efter afholdelse af generalforsamlingen.

§ 11- Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes, hvis mindst en femtedel af foreningens medlemmer skriftligt over for bestyrelsen fremsætter ønske herom med en angivelse af det emne, der ønskes behandlet.

§ 12- Bestyrelsen

Bestyrelsen er foreningens daglige ledelse og repræsenterer foreningen i alle forhold. Foreningen er beslutningsdygtig, når mindst 4 af dets dens medlemmer, herunder formanden eller næstformanden er til stede. Ved stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§ 13- Regnskab

Foreningens regnskab følger kalenderåret. Bestyrelsen skal inden udgangen af januar have udarbejdet det foregående års regnskab.

§ 14-Hæftelse

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, som påhviler foreningen.

§ 15-Opløsning

I tilfælde af opløsning overgives hele formuen til RIK-fodbold.

Vedtaget på en ekstraordinær generalforsamling d..................