Vedtægter Rønne Idrætsklub

Vis menu

Vedtægter - Rønne Idræts-Klub

1.1 Klubbens navn, hjemsted og formål

Klubben navn er Rønne Idræts-Klub, i forkortelse "R.I.K"

Klubben er dannet den 17. juni 1956

1.2  Klubbens hjemsted er Bornholms Regionskommune.

1.3  Klubbens formål er at fremme interessen og skabe mulighed for udfoldelse i de idrætsgrene, der viser sig baggrund for. Til fremme af interessen, skal klubben aktivt medvirke til etablering af de faciliteter som er nødvendige for idrættens udøvelse.

Der skal tillige ved andet kulturelt virke søges, skabt trivsel for såvel den enkelte udøver, som for de fællesskaber, der opstår omkring den enkelte aktivitet.

Til støtte blandt andet herfor, er det RIK Fodbolds opgave at drive cafeteria i klubhuset på Rønne Stadion Nord. RIK Fodbold er ansvarlige for daglig vedligeholdelse og renovering af klubhus, og har den daglige brugsret over bygningerne på matriklen. Øvrige idrætsgrene i RIK, kan disponere over klubhus og cafeteria i forbindelse idrætsligt relaterede arrangementer, såsom afdelingsmøder, medlemsmøder, kursusaktivitet og afslutningsfester for den respektive afdeling.

1.4 Klubben kan være medlem af lokale, regionale eller landsdækkende idrætsorganisationer, hvis respektive idrætsgrene udøves i klubben.

Klubben er således p.t. medlem af:

Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Bornholm,

Bornholms Bordtennisunion,

DBU Bornholm / DBU

Københavns Basketball forbund,

Dansk Svømmeunion, hvis love og bestemmelser for konkurrence m.v. klubbens medlemmer skal overholde.

Klubbens idrætslige afdelinger er:

  •  RIK Bordtennis
  •  RIK Fodbold
  •  RIK Basket
  •  Rønne Svømmeklub (RSK) - (RIK Svømning)

2.1 Klubbens organisation

Klubben er organiseret med en bestyrelse, et forretningsudvalg, og et antal idrætsudvalg. I øvrigt kan der nedsættes udvalg efter behov. Disse refererer til det organ af hvilke de er nedsat, og ophører, når de har løst deres opgave.

2.2a Bestyrelsen består af et forretningsudvalg og formændene for hvert af idrætsudvalgene. De enkelte idrætsudvalg kan vælge at lade sig repræsentere i bestyrelsen ved et menigt bestyrelsesmedlem fra det respektive idrætsudvalg. Dette medlem udpeges blandt det respektive idrætsudvalgs midte.

b. På bestyrelsens møder har hvert bestyrelsesmedlem én stemme. Til gyldig beslutning i bestyrelsen fordres, at over halvdelen af hele bestyrelsens stemmetal er for forslaget

2.3a Forretningsudvalget består af klubbens formand, næstformand og kasserer, som alle vælges direkte på klubbens generalforsamling..

b. På forretningsudvalgets møder har hvert medlem én stemme. Til gyldig beslutning i forretningsudvalget fordres, at over halvdelen af de fremmødte stemmer for forslaget.

2.4a Idrætsudvalgene – ét for hvor hver idrætsgren - består af mindst 3 personer. For idrætsgrene med mere end 200 aktive medlemmer består udvalget af mindst 5 personer (udvalgsmedlemmer)

Udvalgsmedlemmer, herunder formand og næstformand kan vælges direkte på et særligt årligt medlemsmøde, i den respektive idrætsgren. Stemmeret på medlemsmødet har alle medlemmer, der er fyldt 16 år på dagen for mødet, og som har været aktive medlemmer i mindst 3 måneder.

Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog at en af forældrene er berettiget til at møde og udøve stemmeret for den unge, som har været aktiv i mindst 3 måneder, men som på datoen for medlemsmødet ikke er fyldt 16 år. Dog kan ingen på det særlige medlemsmøde afgive mere end en stemme.

Afstemningen ledes af mødets dirigent. Den skal foretages skriftligt, hvis blot én stemmeberettiget fremsætter ønske herom.

Valgbar er ethvert peronligt stemmeberettiget, myndigt og fremmødt medlem, dog kan valg, finde sted ved samtykke hertil.

b. På udvalgets ordinære møder har ethvert udvalgsmedlem en stemme.

2.5 For øvrige udvalg og projektgrupper gælder de samme bestemmelser, som er angivet i § 2.4.

2.6 Ud over bestemmelserne i disse vedtægter, fastsætter bestyrelsen og forretningsudvalget selv deres forretningsorden, som gældende for idrætsudvalget og øvrige udvalg.

3.1 Medlemmer

Enhver indmeldelse skal ske på en dertil indrettet blanket. For medlemmer under 16 år skal indmeldelsen være underskrevet af en af forældrene eller en værge.

Som medlem kan optages enhver person, med mindre vedkommende medlemskab – i forhold til – en anden klub er til hinder derfor.

Ethvert medlem er forpligtiget til at overholde klubbens vedtægter og de til enhver tid gældende retningslinjer for klubbens aktiviteter.

Et medlem i R.I.K. kan ikke repræsentere en anden klub i idrætsaktiviteter, som den pågældende dyrker i R.I.K. Dog kan respektive udvalg dispensere fra denne bestemmelse.

3.2 Aktive medlemmer optages alene under idrætsudvalgene. Optagelsesker under de(t) udvalg, hvis idræt(er), de pågældende ønsker at dyrke.

3.3 Passive medlemmer optages på samme måde. Kontingent for passive medlemmer skal mellem udvalgene aftales lige store. Dette sker på første bestyrelsesmøde i en budgetperiode.

Kontingentet betales særskilt til hver af de idrætsudvalg, hvorunder medlemmet er optaget.

Kontingentpligt indtræder den 1. i måneden efter indmeldelsen.

Kontingentrestance udover 3 måneder berettiger udvalget til at foretage eksklusion.

Eksklusionen der skal foretages af respektive udvalg, skal ske skriftligt til medlemmet- Øvrige udvalg og kasseren skal orienteres samtidig.

Udmeldelse skal ske direkte til idrætsudvalget.

4.1 Generalforsamling

Generalforsamlingen er klubbens øverste myndighed.

Ordinær generalforsamling skal afholdes hvert år i perioden 15/2 - 31/3. Her kan alle forhold – også sådanne, som måtte være afgjort i bestyrelse, forretningsudvalg og øvrige udvalg – bringes til debat – og fornyet afgørelse.

4.2 Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske med mindst 14 dages varsel ved bekendtgørelse i dagbladene og ved opslag i klublokaler. Indkaldelsen skal indeholde generalforsamlingens dagsorden med "forslag" i hovedpunkter.

4.3 Forslag fra medlemmerne skal være indgivet skriftligt til formanden senest den 31. januar i generalforsamlingsåret.

4.4 Stemmeret på generalforsamlingen har alle aktive medlemmer, der er fyldt 16 år på datoen for generalforsamlingen, og som har været medlemmer i klubben de seneste 3 måneder. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde, dog at en af forældrene er berettiget til at møde, og udøve stemmeret for den unge, som har været aktiv i mindst 3 måneder, men som på datoen for generalforsamlingen endnu ikke er fyldt 16 år. Dog kan ingen på klubbens generalforsamling afgive mere end en stemme.

4.5 Valgbar er ethvert personligt stemmeberettiget, myndigt og fremmødt medlem. Dog kan valg finde sted efter kandidatens skriftlige samtykke hertil.

4.6 Beslutninger på generalforsamlingen træffes ved simpelt stemmeflertal blandt de fremmødte stemmeberettigede. Dog gives særlige regler for beslutning om vedtægtsændringer i § 7 og om klubbens opløsning i § 8.

4.7 Afstemninger ledes af generalforsamlingens dirigent. De skal foregå skriftligt, når blot én stemmeberettiget fremsætter ønsker herom.

Generalforsamlingens protokol føres af klubbens sekretær. Såvel forhandlingernes hovedpunkter som enhver beslutning skal nedfældes. Protokollen underskrives af generalforsamlingens dirigent.

4.8 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde mindst følgende punkter:

1. Valg af dirigent

2. Formandens beretning

3. Udvalgsformændenes redegørelser

4. Forelæggelse af driftsregnskab og status for senest afsluttede regnskabsår samt præsentation af budget for indeværende år.

5. Indkomne forslag.

6. Valg af: I lige år: formand

I ulige år: næstformand og kasserer

Valg af: I lige år: 1 revisor

I ulige år: 1 revisor

7. Eventuelt

4.9 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen beslutter dette, eller når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer overfor bestyrelsen fremsætter skriftligt krav herom sammen med motiveret forslag til dagsorden. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen indkaldes inden 14 dage fra kravets modtagelse og i øvrigt med samme varsel som for ordinær generalforsamling.

I øvrigt gælder samme bestemmelser som for den ordinære generalforsamling, jf. § 4.1 - §

5.1 Regnskab

Klubbens regnskabsår er kalenderåret.

5.2 Revision skal af kasseren foranlediges foretaget så tidligt inden en generalforsamling, at bestyrelsen har modtaget det revisionspåtegnede regnskab 8 dage før generalforsamlingen.

Revisorerne har til enhver tid adgang til kontrol af alt regnskabs- og bilagsmateriale, ligesom de er pligtige, at konstatere tilstedeværelsen af klubbens aktiver.

6. 1 Tegningsregler

Klubben forpligtiges udadtil ved underskrift af formanden eller næstformanden i forening med et andet medlem af bestyrelsen. Dog kræver salg og pantsætning af klubbens aktiver underskrift af den samlede bestyrelse.

7.1 Vedtægtsændringer

Alle forlag til ændring af disse vedtægter skal være optaget som selvstændigt punkt på dagsordenen til generalforsamlingen. Vedtagelse kan ske, når mindst 2/3 af de på generalforsamlingen mødte stemmer for forslaget.

8.1 Idrætslige afdelingers nedlæggelse eller udtræden af klubben

Den enkelte idrætslige afdeling kan nedlægge sig selv, eller vælge at udtræde af klubben.

Ønsker en idrætsligt afdeling at nedlægge sig selv, forelægges dette for hovedbestyrelsen, med argumentation for nedlæggelse. Hovedbestyrelsen godkender nedlæggelse

Afdelingens evt. likvider, formue eller materiel tilfalder klubben, og henstår som sådan i tilfælde af at afdelingen skal etableres på ny.

Ønsker en idrætsligt afdeling at udtræde af klubben, forelægges dette for hovedbestyrelsen, med argumentation for udtræden. Hovedbestyrelsen godkender udtræden.

Afdelingens evt. likvider, formue eller materiel tilfalder klubben, og henstår som sådan i tilfælde af, at afdelingen skal etableres på ny.

9.1 Klubbens opløsning

Forslag om dette emne kan kun behandles på en med det formål indkaldt generalforsamling.

Denne generalforsamling er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af klubbens medlemmer på er til stede. Til en gyldig beslutning kræves endvidere, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Er generalforsamlingen ikke beslutningsdygtig, men har afstemningen vist et flertal på mindst 5/6 af de afgivne stemmer for forslaget, kan der indkaldes til en ny generalforsamling med samme dagsorden. Denne er da beslutningsdygtig uanset de fremmødtes antal, men gyldig beslutning kræver stadig, at mindst 5/6 af de afgivne stemmer er for forslaget.

Den generalforsamling der måtte vedtage klubbens opløsning, skal vælge et likvidatorudvalg på 3 personer, ligesom den skal træffe beslutning om anvendelse af eventuelt overskud. Ét eventuelt overskud skal gå til en på landsplan humanitær organisation.

Intet klubmedlem hæfter for et eventuelt underskud.

Valget af likvidatorer og beslutningen af overskudsanvendelsen sker ved simpelt stemmeflertal.

Vedtaget på hovedgeneralforsamlingen den 04. april 2019